امام موسي كاظم (ع): از شوخي (بي مورد) بپرهيز ، زيرا كه شوخي نور ايمان تو را ميبرد.
اخبار
آشنايي با رشته زمين شناسي
آشنايي با رشته زمين شناسي

رشته زمين شناسي، رشته اي است دانشگاهي كه در زمينه پيدايش زمين، وضعيت زمين در فضا، تاريخ زمين شناسي، شكل و ابعاد زمين، مشخصات فيزيكي و شيميايي زمين و مواد تشكيل دهنده آن، بررسي عواملي كه در شكل زمين دخيل هستند و... مطالعه و بررسي مي كند.

هدف مهم اين رشته، شناخت كلي سياره زمين، به عنوان سياره زندگي انسان و اهداف كاربردي شناخت خاصيت شيميايي و فيزيكي سنگهاي سازنده زمين و شناخت خواص خاستگاههاي زمين است.

اهداف ياد شده داراي اهميت زيادي است، چون انسان را در كشف منابع زيرزميني و استفاده استراتژيك، همچون حاملهاي انرژي و موادي همچون طلا و نقره و نيز سنگهاي ساختماني ياري مي كند. آشنايي خاصيتهاي فيزيكي مواد درون زمين در شناسايي زلزله و وقوع آن مؤثر است و آشنايي خاصيتهاي شيميايي سنگها به شناسايي و استحصار مواد استراتژيكي موجود در مواد پرارزش، كمك مي نمايد. سرانجام آشنايي با سنگهاي موجود در پوسته زمين و خواص فيزيكي آنها در زمينه هاي مهمي همچون سدسازي داراي اهميت است.

زمين شناسي در حال حاضر جايگاه ويژه اي را در بين رشته ها، پيدا كرده است و كاملاً تخصصي شده است و اقتصاد بيشتر كشورها به زمين شناسي بستگي دارد. مخصوصاً در ايران، مثلاً در زمينه نفت كه بيشتر موادي كه از نفت گرفته مي شود و از زمين گرفته مي شود، مربوط به زمين شناسي است.

نوع استفاده از علم زمين شناسي در دانشگاهها فرق مي كند، با توجه به وسعت زمين و فراگيري علم زمين شناسي، زمين شناسي شايد پر شاخه ترين و پر تخصص ترين رشته باشد.

·       درس‌هاي‌ رشته زمين شناسي در طول‌ تحصيل

دروس‌ پايه‌

رياضي‌، فيزيك‌، شيمي‌، مباني‌ كامپيوتر.

دروس‌ اصلي

زمين‌ شناسي‌ فيزيكي‌، زمين‌ شناسي‌ تاريخي‌، بلور شناسي‌ هندسي‌، بلور شناسي‌ نوري‌، كاني‌ شناسي‌، رسوب‌ شناسي‌، سنگ‌ شناسي‌ رسوبي‌، سنگ‌ شناسي‌ آذرين‌، سنگ‌ شناسي‌ دگرگوني‌،ديرينه‌ شناسي‌ (ماكرو فسيل‌)، چينه‌ شناسي‌، زمين‌ شناسي‌ ساختماني‌، زمين‌ ساخت‌، فنوژئولوژي‌، ژئوشيمي‌، ژئوفيزيك‌، نقشه‌برداري‌.

دروس‌ تخصصي‌

زمين‌ شناسي‌ ايران‌، زمين‌شناسي‌ اقتصادي‌، زمين‌ شناسي‌ نفت‌، آب‌هاي‌ زيرزميني‌، زمين‌ شناسي‌ مهندسي‌، پترولوژي‌، زمين‌ شناسي‌ صحرايي‌، متون‌ علمي‌ زمين‌ شناسي‌. (بسياري از درس‌هاي اين‌ رشته‌ همراه‌ با آزمايشگاه‌ است‌.

 

-         زمين شناسي فيزيكي كه به بررسي خصوصيات كلي زمين مي پردازد

-         زمين شناسي تاريخي كه به مطالعه تاريخچه پيدايش كره زمين مي پردازد.

-         بلورشناسي هندسي و بلورشناسي نوري كه شناخت ويژگيهاي هندسي و مشخصات نوري بلورها را مورد توجه قرار مي دهد.

-         كاني شناسي كه به بررسي كانيها يعني اجزاي تشكيل دهنده سنگها مي پردازد.

-         سنگ شناسي رسوبي و آذري و دگرگوني كه در مورد تشكيل انواع سنگها بحث مي كند.

-         زمين شناسي ايران كه به بررسي ويژگيهاي زمين ايران مي پردازد.

-         زمين شناسي نفت كه به بررسي در نحوه ايجاد نفت به بحث مي پردازد.


كاربرد زمين شناسي

امروزه زمين شناسي در تمام شئون زمين، مثل كشاورزي، صنايع گوناگون و... نقش اساسي دارد. زمين شناسي در مسائل اقتصادي كشورها نقش دارد و ما مي توانيم براي استفاده از منابع مهم كشورمان و استفاده درست از آن، از علم زمين شناسي استفاده كنيم.

از نظر روحي، دانشجويان مي بايست، متعادل باشند و از نظر جسمي مي بايست كامل باشند، چون بايد مطالب را در روي زمين ياد بگيرد و مطالعه كنند. رشته زمين شناسي به دلايل نوع گرايشها، مجموعه اي متنوع را براي دانشجويان اين رشته، به همراه دارد كه مهمترين آنها از اين قرار است:

مقطع كارشناسي

-         دبيري دبيرستان، در دروس زمين شناسي

-         كارشناس در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني

-         فعاليت در آزمايشگاههاي بخش خصوصي

 

مقطع كارشناسي ارشد:

-         فعاليت در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني

-         فعاليت در شركت ملي نفت

-         فعاليت در مؤسسه ژئوفيزيك و وزارت مسكن

-         فعاليت در مؤسسه زمين شناسي و زلزله

-         فعاليت در وزارت كشاورزي و وزارت راه و ترابري

-         همچنين امكان كار به عنوان كارشناس سنگهاي قيمتي براي فارغ التحصيلان اين رشته امكان پذير است.

به لحاظ فراواني منابع طبيعي در كشور و وجود ذخائر با ارزش در اعماق زمين، دانش زمين شناسي از نظر علمي و اقتصادي داراي ارزش هاي ويژه اي است و نقش موثري را در زمينه شناخت منابع معدني، اكتشاف، بهره برداري از آنها و به طور اخص منابع نفتي دارد. اين رشته ارتباط بسيار نزديكي با علوم زيستي و شيمي داشته و استفاده از نقشه هاي ماهواره اي، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و نقشه برداري در آن واجد اهميت زيادي مي باشد.
بسياري از علوم از جمله آب، خاك و هواشناسي و جغرافيا در ارتباط تنگاتنگ با علوم زمين هستند.

گرايش هاي رشته زمين شناسي

1.   زمين شناسي مهندسي (Engineering Geology)

زمين شناسي مهندسي به روشهاي اكتشافي متنوع، تاثير محيط زمين شناسي اطراف را بر سازه مهندسي يا پروژه عمراني تعيين مي كند.

2.   سنگ شناسي رسوبي ـ رسوب شناسي

مهمترين كاربرد رسوب شناسي در ارتباط با اكتشاف منابع طبيعي از قبيل نفت و گاز مي‌باشد.

3.    زمين شناسي اقتصادي

زمين شناسي اقتصادي درباره شرايط تشكيل مواد معدني، مورفولوژي و ريخت شناسي آنها، بافت و ساخت آنها، عوامل كنترل كننده پراكندگي مواد معدني، توجيه فني و اقتصادي آنها و بلاخره تقسيم بندي ژنتيكي مواد معدني بحث مي‌كند.

4.    زمين شناسي ساختماني (Structural Geology)

زمين شناسي ساختماني و تكتونيك، درباره ساختهاي مختلف سنگهاي تشكيل دهنده پوسته زمين، چگونگي تشكيل و ارتباط آنها با عوامل داخلي زمين بحث مي‌كند.

5.    زمين شناسي نفت  Petroleum Geology

زمين شناسي نفت از زير شاخه هاي علم زمين شناسي مي باشد كه به بررسي عوامل و شرايط مرتبط با تشكيل ذخاير هيدروكربني و شناسايي ذخاير نفت و گاز مي پردازد.

6.    زمين شناسي زيست محيطي

زمين شناسي زيست محيطي" از جمله شاخه هاي جديد زمين شناسي است كه به همراه "زمين شناسي نواحي شهري"، نقش بسيار مهمي در ايمني انسان و تامين منابع مورد نياز او بازي مي كند.

7.   چينه و فسيل شناسي

مطالعات چينه شناسي مبتني بر شناخت توالي طبقات رسوبي در زمانهاي مختلف زمين شناسي به منظور پي بردن به تاريخ حوادث زمين و تكامل موجودات است.

8.     سنگ شناسي يا پترولوژي

پترولوژي يا سنگ شناسي علم مطالعه سنگها است و كم و بيش به ساختارهاي زمين نيز مي پردازد.

9.   گرايش آب شناسي (hydrology)

هيدروژئولوژي دانشي است كه از آب هاي زيرزميني بحث مي كند و به عنوان شعبه اي از زمين شناسي، منشأ، تركيب، خواص، كيفيت، گسترش و حركت آب را در داخل قشرهاي زمين مورد مطالعه قرار مي دهد.

 

۱۳۹۸/۶/۳
تعداد بازدیدکنندگان امروز 1 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 55 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 21429 تعداد کاربران بر خط 81 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
Powered by DorsaPortal